Grunnprinsipper

Regelverket er bygget opp som et hierki, der vi har et antall lovtekster på øverste nivå. Lovteksten kan inneholde bestemmelser som gir underordnede organer fullmakt til å utgi forskrifter. På nivå under lov så gis typisk ut forskrifter i regi av departement eller direktorat som presiserer og fyller ut lovens innhold. På nivå under forskriftene så finner vi normene. Disse normene utgis av en normkommite som ikke har noen myndighet som lovgiver. Normene inneholder således faglige anbefalinger om hvordan vi kan oppfylle de kravene som framgår av lovene og forskriftene.

Oversikten over er ikke komplett, men den inneholder en oversikt over de viktigste lovene og de viktigste forskriftene og de viktigste normene man må forholde seg til som fagmann innenfor elektrofagområdet. For spesielle bransjer for eksempel for offshoreinstallasjoner og for skipsfartsnæringen så gjelder det også andre lover, forskrifter og normer.
Det finnes i Norge et interessant og formelt viktig skille mellom “elektriske installasjoner i bygninger” og “elektriske installasjoner” på maskiner.

For bygningstekniske installasjoner så tar man utgangspunkt i felles europeiske normer, men det finnes en hel del tilpasninger til norske forhold, i disse reglene, slik at man formelt sett kan si at regelverket for bygningstekniske installasjoner bare gjelder i Norge. (NEK 400:2014)

For “elektriske installasjoner på maskiner” så er situasjonen en annen. Her er det slik at Norge er bundet opp mot EU via EØS avtalen, og i forhold til dette så er det et hovedprinsipp at maskiner skal kunne handles over grensene og at det skal være et felles europeisk regelverk for hvordan maskiner skal bygges, inklusive også deres elektriske anlegg og styringssystemer.

For elektriske anlegg på maskiner så følger Norge et felles regelverk med Europa. (NEK EN 60204-1) Med “maskin” så menes en innretning som inneholder bevegelige deler. Et eksempel på en maskin er en var- mepumpe og ganske mange automatiserte systemer. En elektriker vil vanligvis jobbe ut i fra NEK 400:2014, mens en automatiker eller en varmepumpemontør ganske ofte vil arbeide ut i fra NEK EN 60204-1